Drepturile si obligatiile asiguratilor

Drepturile si obligatiile asigutatilor

                                                                                                             Conform  Legii 95/14.04.2006

 

 

Drepturi

 

 

    a) să aleagă furnizorul de servicii medicale, precum şi Casa de Asigurări de Sănătatela care se asigură, în condiţiile prezentei legi şi ale contractului-cadru;

    b) să fie înscrişi pe lista unui medic de familie pe care îl solicită, dacăîndeplinesc toate condiţiile prezentei legi, suportând cheltuielile detransport dacă opţiunea este pentru un medic din altă localitate;

    c) să îşi schimbe medicul de familie ales numai după expirarea a cel puţin 6 luni dela data înscrierii pe listele acestuia;

    d) să beneficieze de servicii medicale, medicamente, materiale sanitare şidispozitive medicale în mod nediscriminatoriu, în condiţiile legii;

    e) să efectueze controale profilactice, în condiţiile stabilite princontractul-cadru;

    f) să beneficieze de servicii de asistenţă medicală preventivă şi de promovare asănătăţii, inclusiv pentru depistarea precoce a bolilor;

    g) să beneficieze de servicii medicale în ambulatorii şi în spitale aflate în relaţiecontractuală cu casele de asigurări de sănătate;

    h) să beneficieze de servicii medicale de urgenţă;

    i) să beneficieze de unele servicii de asistenţă stomatologică;

    j) să beneficieze de tratament fizioterapeutic şi de recuperare;

    k) să beneficieze de dispozitive medicale;

    l) să beneficieze de servicii de îngrijiri medicale la domiciliu;

    m) să li se garanteze confidenţialitatea privind datele, în special în ceea cepriveşte diagnosticul şi tratamentul;

    n) să aibă dreptul la informaţie în cazul tratamentelor medicale;

    o) să beneficieze de concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate încondiţiile legii.

                                       

Obligatii
 

    a) să se înscrie pe lista unui medic de familie;

    b) să anunţe medicul de familie ori de câte ori apar modificări în starea lor desănătate;

    c) să se prezinte la controalele profilactice şi periodice stabilite princontractul-cadru;

    d) să anunţe în termen de 15 zile medicul de familie şi casa de asigurări asupramodificărilor datelor de identitate sau a modificărilor referitoare laîncadrarea lor într-o anumită categorie de asiguraţi;

    e) să respecte cu stricteţe tratamentul şi indicaţiile medicului;

    f) să aibă o conduită civilizată faţă de personalul medico-sanitar;

    g) să achite contribuţia datorată fondului şi suma reprezentând coplata, încondiţiile stabilite prin contractul-cadru;

    h) să prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative careatestă calitatea de asigurat.